Pilihan Bahasa   

MY
                              

Bahagian Daftar Warisan

Bahagian Daftar Warisan (BDW) merupakan bahagian yang melaksanakan fungsi Pesuruhjaya menurut peruntukan dan keperluan Akta Warisan Kebangsaan 2005 (Akta 645) iaitu penetapan dan pendaftaran tapak, objek dan warisan kebudayaan di bawah air sebagai warisan. Selain itu BDW juga berperanan dalam mewartakan apa-apa butiran warisan dan Orang Hidup yang diisytiharkan oleh Menteri Pelancongan dan Kebudayaan sebagai Warisan Kebangsaan. Selaras dengan fungsi tersebut, bahagian ini dibahagikan kepada dua (2) cawangan utama iaitu Cawangan Pewartaan dan Cawangan Penguatkuasaan. Pendaftaran butiran warisan merupakan matlamat penting agar rekod warisan negara diwujudkan dan dilindungi undang-undang. Penilaian bagi menentukan signifikasi dan keaslian mana-mana butiran perlu dibuat bagi menjamin integriti sesuatu butiran yang diangkat sebagai warisan.

Mana-mana butiran yang mempunyai nilai warisan yang sangat tinggi akan dicadangkan kepada Menteri Pelancongan dan Kebudayaan untuk diwartakan sebagai Warisan Kebangsaan. Untuk memastikan proses pewartaan dapat dilaksanakan dengan teratur, cawangan Pewartaan bertanggungjawab menjalankan penyelidikan dan penilaian terhadap tapak kebudayaan (bangunan/monumen), tapak semula jadi dan objek ketara. Tujuan penyelidikan dan penilaian dijalankan adalah untuk menentukan mana-mana butiran dalam senarai inventori/pencalonan mempunyai signifikasi dan keaslian warisan untuk dipertimbangkan oleh Jawatankuasa Pakar bagi pengsyoran kepada Pesuruhjaya Warisan. Setelah butiran warisan diwartakan dan dicatatkan dalam Daftar Warisan Kebangsaan, Cawangan Penguatkuasaan pula bertanggung jawab menjalankan kawalan dan pemantauan bagi memastikan tapak warisan senantiasa dalam keadaan baik dan objek warisan disimpan dalam keadaan yang baik di tempat yang selamat.

Setiap permohonan kebenaran yang dirancang di tapak warisan dan tapak Warisan Kebangsaan perlu mematuhi peruntukan Seksyen 40, Akta Warisan Kebangsaan 2005. Selain itu, Cawangan ini juga bertanggungjawab menjalankan penyiasatan untuk proses pendakwaan sekiranya berlaku apa-apa kesalahan bawah peruntukan Akta Warisan Kebangsaan 2005. Cawangan Penguatkuasaan juga bertanggung jawab menilai dan memproses semua permohonan lesen bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 iaitu lesen-lesen penggalian objek warisan, eksport dan import butiran asing, salvaj dan penggalian warisan kebudayaan bawah air dan peniaga butiran warisan. Justeru, bagi memastikan pemahaman dan pematuhan terhadap Akta Warisan Kebangsaan 2005, Bahagian Daftar Warisan memberikan khidmat nasihat dan ceramah bagi mana-mana pihak yang memerlukannya dari masa ke semasa.

JABATAN WARISAN NEGARA
Blok A dan B, Bangunan Sultan Abdul Samad,
Jalan Raja 50050 Kuala Lumpur

No. Tel : 03 - 2612 7200
No. Faks : 03 - 2604 4900
Emel : info@heritage.gov.my

Jumlah Pelawat :

Ikuti Kami di Sosial Media

Income Tax Planning

    View Service