Cetak

Apa Itu MBJ
Majlis Bersama Jabatan (MBJ) ialah sebuah medium dua hala, di mana Pihak Pekerja diberi saluran untuk berkomunikasi dengan Pihak Pengurusan dalam menyuarakan pendapat, pandangan serta menyumbang idea-idea yang bernas demi kepentingan dan kebaikan organisasi.

Penubuhan MBJ
Semua agensi Kerajaan yang mengendalikan secara langsung urusan pentadbiran, pengurusan sumber manusia dan hal ehwal kewangan serta mempunyai kuasa untuk menimbang dan membuat keputusan ke atas perkara-perkara tersebut adalah dikehendaki menubuhkan MBJ. Bagi tujuan penubuhan MBJ, satu draf perlembagaan yang telah dipersetujui oleh Pihak Pengurusan dan Pihak Pekerja perlu digubal terlebih dahulu dan hendaklah dikemukakan kepada JPA untuk kelulusan.

Bidang & Fungsi MBJ
Skop, bidang dan fungsi MBJ lebih menitikberatkan kepada kepentingan pekerja-pekerja dalam sesebuah organisasi. Di samping bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak pekerja, ia juga boleh dijadikan sebagai satu forum perbincangan di antara pihak pengurusan dan pekerja. MBJ yang aktif secara tidak langsung akan dapat menyemai semangat bekerja di kalangan pekerja untuk berkhidmat dengan lebih dedikasi dan produktif.

Perkara Yang Boleh Dibincangkan Di Dalam MBJ
Perkara yang boleh dibincang adalah meliputi semua perkara yang berkaitan dengan keadaan bekerja kecuali yang menyentuh dasar kerajaan atau hal-hal peribadi. Walau bagaimanapun, isu berkaitan dasar boleh dibincangkan dengan tujuan menerangkan pelaksanaanya sahaja.

Antara perkara-perkara yang boleh dibincangkan di dalam forum meliputi isu Elaun Dan Kemudahan, Kewangan, Perkhidmatan, Skim Perkhidmatan dan Perjawatan, Kebajikan, Pentadbiran dan Hal-Hal Lain.

Faedah MBJ
Di antara faedah yang boleh didapati daripada mesyuarat MBJ ialah dapat mewujudkan hubungan dan sikap yang positif antara pihak pengurusan dan pihak pekerja,kepuasan hati, peningkatan daya pengeluaran, peningkatan kualiti kerja, penjimatan kos, kemajuan pekerja, sikap hormat menghormati, penyelesaian masalah, kesetiaan kepada organisasi, dan perpaduan.

Rujukan

Bil

Perkara

Muat Turun

1. Pekeliling Perkhidmatan Bil 2 Tahun 1992 - Penyusunan Semula Majlis Bersama Kebangsaan Bagi Pekerja-pekerja Dalam Sektor Awam
2. Surat Pekeliling Bil 3 Tahun 2002 - Majlis Bersama Jabatan di Kementerian, Jabatan, Pihak Berkuasa Badan berkanun & Pihak Berkuasa Tempatan
3. Panduan Penubuhan & Perjalanan Majlis Bersama Jabatan

I. Keahlian

 1. Majlis Bersama Jabatan bagi Jabatan Warisan Negara (selepas ini disebut sebagai 'Majlis') hendaklah mengandungi tiga puluh dua (32) ahli termasuk Pengerusi, Naib Pengerusi, Setiausaha-setiausaha yang terdiri daripada dua belas (12) orang ahli yang dilantik oleh Ketua Pengarah (selepas ini disebut sebagai 'Pihak Pegawai') dan dua puluh (20) orang ahli yang dipilih oleh kakitangan Jabatan Warisan Negara bagi mewakili pekerja-pekerja di Jabatan Warisan Negara (selepas ini disebut sebagai 'Pihak Pekerja').

II. Pihak Pegawai

      2. Ahli-ahli bagi Pihak Pegawai adalah terdiri daripada pegawai-pegawai di dalam Jabatan Warisan Negara adalah seperti berikut:-

  1. PENGERUSI
   1. Ketua Pengarah

 

  1. AHLI-AHLI
   1. Timbalan Ketua Pengarah
   2. Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan
   3. Pengarah Bahagian Arkeologi
   4. Pengarah Bahagian Konservasi
   5. Pengarah Bahagian Warisan Tidak Ketara
   6. Pengarah Daftar Warisan
   7. Pengarah Warisan Dunia
   8. Penolong Pengarah Kanan Cawangan Kewangan
   9. Penolong Pengarah Kanan Cawangan Pentadbiran
   10. Ketua Unit Integriti

 

 1. SETIAUSAHA BERSAMA
  1. Penolong Pengarah Cawangan Sumber Manusia


Ahli-ahli bagi Pihak Pegawai ini hendaklah dilantik atas nama jawatan masing-masing dan tiada had tempoh memegang jawatan di dalam Majlis.

3. Pihak Pekerja

  1. Ahli-ahli bagi Pihak Pekerja hendaklah terdiri daripada pekerja-pekerja Jabatan Warisan Negara dan dilantik oleh pekerja-pekerja yang berkhidmat di Jabatan Warisan Negara. Peraturan bagi pemilihan ahli-ahli Pihak Pekerja hendaklah mengikut peraturan-peraturan yang akan disediakan buat permulaan oleh satu Jawatankuasa yang ditubuhkan oleh pekerja-pekerja dalam Jabatan Warisan Negara dan diperakukan oleh Ketua Pengarah melalui surat perlantikan.

  1. Pemilihan ahli-ahli Pihak Pekerja hendaklah mengikut peraturan-peraturan di bawah:
    1. Ahli Pihak Pekerja boleh terdiri dari pelbagai skim perkhidmatan yang wujud di Jabatan Warisan Negara seperti Tadbir dan Diplomatik (M), Perundangan dan Kehakiman (L) Kejuruteraan (J), Pentadbiran dan Sokongan (N), Kewangan (W) Sosial (S), Bakat dan Seni (B), Sistem Maklumat (F) dan Perkhidmatan Kemahiran (H)

    1. Keahlian dibahagi seperti kategori berikut:
     1. Kumpulan I (Gred 41-48) - 6 ahli
     2. Kumpulan II (Gred 29-40) - 6 ahli
     3. Kumpulan III (Gred 1-28) - 8 ahli

   1. Pemilihan Pengerusi dan Setiausaha bagi Pihak Pekerja akan dibuat dalam mesyuarat pertama yang akan dipanggil oleh Setiausaha Pihak Pegawai.

  1. Kekosongan yang berlaku di dalam keanggotaan Pihak Pekerja akan dipenuhi oleh calon-calon daripada kalangan pekerja yang dilantik oleh peringkat kumpulan yang berkenaan.

 1. Ahli-ahli bagi Pihak Pekerja akan memegang jawatan selama tempoh dua (2) tahun mulai daripada tarikh perlantikan mereka dan mereka akan terus memegang jawatan tersebut sehingga ahli-ahli yang akan mengambil alih telah dilantik atau mana-mana yang terdahulu.

4. Pegawai-Pegawai Majlis

 1. Pegawai-pegawai Majlis adalah terdiri daripada Pengerusi, Naib Pengerusi dan Setiausaha Bersama. Naib Pengerusi hendaklah terdiri daripada ahli yang dipilih dan  menjadi Pengerusi ahli Pihak Pekerja. Setiausaha Pihak Pegawai dan Setiausaha Pihak Pekerja menjadi Setiausaha Bersama bagi Majlis.

5. Tujuan

 1. Tujuan Majlis adalah untuk memperolehi seluas-luas kerjasama yang menyeluruh di antara Pihak Pegawai dengan Pihak Pekerja Jabatan Warisan Negara dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kelicinan kerja dan kebajikan pekerja-pekerja yang berkenaan, untuk mengadakan jentera bagi menguruskan soal-soal mengenai syarat-syarat bekerja dan amnya untuk mengumpul berbagai buah fikiran daripada pekerja-pekerja dengan wakil-wakil rasmi Jabatan Warisan Negara.

6. Bidang & Fungsi

 1. Bidang dan fungsi Majlis hendaklah tertumpu hanya kepada perkara-perkara yang termasuk di dalam bidang kuasa Majlis yang mana adalah berikut:
   1. Membincangkan dan memutuskan akan perkara-perkara mengenai syarat-syarat bekerja yang ada kaitan dengan pentadbiran yang berkenaan kecuali semua perkara mengenai pekerja-pekerja perseorangan;

   1. membolehkan kakitangan mengambil bahagian dan lebih bertanggungjawab di atas perkara-perkara mengenai kerja-kerja mereka dan mematuhi syarat-syarat bawah mana tugas-tugas mereka dijalankan;

   1. menggalakkan kakitangan menerusi pengambilan bahagian dalam perbincangan-perbincangan untuk mendapat pengetahuan yang lebih lagi mengenai pentadbiran berbagai Jabatan; dan

  1. mengadakan kemudahan bagi memperbaiki perjalanan dan organisasi pejabat serta peruntukan bagi menerima cadangan dan syor-syor dari kakitangan mengenai perkara di atas.

7. Mesyuarat-mesyuarat

  1. Mesyuarat-mesyuarat biasa bagi Majlis akan diadakan sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sekali, iaitu empat (4) kali setahun. Mesyuarat pertama hendaklah diadakan sebelum atau pada 31 Mac, kedua sebelum atau pada 30 Jun, ketiga sebelum atau pada 30 September dan keempat sebelum atau pada 31 Disember.

  1. Korum bagi mesyuarat Majlis hendaklah tidak kurang 50% iaitu enam(6) orang ahli Pihak Pegawai dan 50% iaitu sepuluh (10) orang ahli Pihak Pekerja.

  1. Agenda bagi mesyuarat-mesyuarat Majlis hendaklah disediakan oleh Setiausaha Bersama dan dihantar kepada pihak masing-masing tidak kurang daripada tujuh (7) hari sebelum tarikh mesyuarat. Perkara-perkara yang tidak termasuk di dalam agenda hanya boleh dibincangkan dengan kebenaran Pengerusi dan Naib Pengerusi.

  1. Mesyuarat Khas Majlis boleh diadakan dengan permintaan Pengerusi atau Naib Pengerusi bila dikehendaki. Tarikh mesyuarat tersebut hendaklah dipersetujui oleh Pegawai-pegawai Majlis. Perkara-perkara yang akan dibincangkan di mesyuarat tersebut hendaklah terhad kepada perkara yang dinyatakan di dalam notis panggilan mesyuarat tersebut.

  1. Sekiranya Pengerusi tidak dapat mempengerusikan mana-mana mesyuarat Majlis, maka ahli Pihak Pegawai terkanan boleh mempengerusikan mesyuarat majlis dengan kebenaran daripada Pengerusi. Dalam apa keadaan sekalipun, Naib Pengerusi tidak boleh mempengerusikan mana-mana mesyuarat Majlis.

 1. Minit mesyuarat MBJ hendaklah ditandatangani oleh Setiausaha Pihak Pegawai dan Setiausaha Pihak Pekerja.

8. Keputusan

  1. Segala keputusan-keputusan Majlis hendaklah dicapai secara persetujuan di antara kedua-dua belah pihak.

 1. Keputusan yang diambil jika tidak ada hubungan dengan Jabatan-jabatan lain dan tidak pula bertelingkah dengan dasar Kerajaan akan disenggarakan atau dilaksanakan terus oleh Jabatan Warisan Negara. Bagi keputusan yang ada kaitan dengan dasar Kerajaan ataupun dengan Jabatan-jabatan lain ianya akan dirujukkan kepada Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan, Jabatan Perkhidmatan Awam ataupun kepada Jabatan-jabatan yang berkenaan sebelum dilaksanakan.

9. Pindaan Kepada Perlembagaan

  1. Perlembagaan Majlis boleh dipinda di mana-mana mesyuarat Majlis dengan persetujuan tidak kurang daripada 50% ahli Pihak Pegawai dan 50% ahli Pihak Pekerja. Notis mengenai pindaan hendaklah diberi dan diedarkan kepada ahli-ahli Majlis sekurang-kurangnya sebulan sebelum tarikh mesyuarat. Segala pindaan perlembagaan yang telah diluluskan oleh Majlis hendaklah dikemukakan ke Bahagian Saraan, Jabatan Perkhidmatan Awam untuk diluluskan.

  1. Jabatan Perkhidmatan Awam sebagai penggubal dasar boleh menetapkan kaedah terbaik bagi menyelesaikan sebarang perbezaaan pendapat dan pertentangan di antara Pihak Pegawai dengan Pihak Pekerja mengenai penggubalan dan pindaan perlembagaan Majlis. Segala keputusan yang dibuat oleh Jabatan Perkhidmatan Awam adalah muktamad selari dengan kuasa yang diperuntukkan dalam perenggan 13 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1992.

10. Pihak Pegawai

Ahli-ahli bagi Pihak Pegawai adalah terdiri daripada pegawai-pegawai di dalam Jabatan Warisan Negara adalah seperti berikut:

 

1.

Kosong
Ketua Pengarah
Pengerusi

2.

Kosong
Timbalan Ketua Pengarah
Ahli

3.

ENCIK MOHAMAD MUDA BIN BAHADIN 
Pengarah Bahagian Daftar Warisan 
Ahli
S 54

4.

ENCIK MUHAMMAD HEEZA BIN HASSAN
Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan
Ahli
M 52

5.

ENCIK KHALID BIN SYED ALI
Pengarah Bahagian Warisan Tidak Ketara
Ahli
S 52

6.

ENCIK RUZAIRY BIN ARBI
Pengarah Bahagian Arkeologi
Ahli
S 52 

7.

ENCIK SANGAM @ MUSA ANTOK
Penolong Pengarah Bahagian Konservasi
Ahli
S 48

8.

ENCIK MOHD SYAHRIN BIN ABDULLAH 
Pengarah Bahagian Warisan Dunia (Wakil)
Ahli
S 48

9.

ENCIK MUHAMMAD AZHAR BIN AMIRUDDIN
Penolong Pengarah Kanan Cawangan Kewangan
Ahli
M 44

10.

ENCIK RAJA NORSYAHRUL SAFUAN BIN RAJA HASAN
Penolong Pengarah Kanan Cawangan Petadbiran
Ahli
S 44

11.

CIK NURATIKAH BINTI ASNAWI
Penolong Pengarah Kanan Cawangan Sumber Manusia
Setiausaha
M 41

12.

CIK SITI KHATIJAH BINTI OTHMAN
Ketua Unit Integriti
Ahli
S 41

11. Pihak Pekerja - Kumpulan I (Gred 41-48)

Ahli-ahli bagi Pihak Pekerja hendaklah terdiri daripada pekerja-pekerja Jabatan Warisan Negara dan dilantik oleh pekerja-pekerja yang berkhidmat di Jabatan Warisan Negara

 

1.

ENCIK MEGAT ADNAN BIN MEGAT RIDZUAN
Pegawai Kebudayaan
B 44

2.

PUAN ROKIAH BINTI ABDUL SAMAT
Kurator
S 44

3.

PUAN RAFEAH BINTI IBRAHIM
Kurator
Setiausaha MBJ Pihak Pekerja
S 41

4.

PUAN MAS AYU BINTI MOHD TAHIR
Kurator
S 41

5.

ENCIK MUHAMMAD TERMIZI BIN HASNI
Kurator
S 41

6.

PUAN NOOR RUZAINI BINTI ADAM
Arkitek
J 41

12. Pihak Pekerja - Kumpulan II (Gred 27-40)

1.

ENCIK SUHAIMI BIN MOHAMED SETH
Penolong Kurator
Pengerusi MBJ Pihak Pekerja
S 38

2.

PUAN JULIANA BINTI SULIMAN
Penolong Kurator
S 32

3.

ENCIK ZUL HASNIZAM BIN ABDUL HAMID
Penolong Pegawai Pustakawan
S 29

4.

ENCIK AFZAN BIN AHMAD
Penolong Pegawai Penerangan
S 29

5.

PUAN NURRULL ILZAMALHANA BINTI KAMARUDDIN
Penolong Kurator
S 29

6.

CIK AEERISCIA EPPLE
Penolong Kurator
S 29

 

13. Pihak Pekerja - Kumpulan III (Gred 1-26)

1.

ENCIK KHAIRIL AMRI BIN ABDUL GHANI
Pembantu Muzium
S 26

2.

PUAN NORRULHUDA BINTI ABDUL HALIM
Pembantu Muzium
S 26

3.

PUAN JUANA SAERAH BINTI HJ JAMALUDIN
Pembantu Muzium
S 26

4.

PUAN SHALIZA BINTI LAJIS
Pembantu Muzium
S 22

5.

ENCIK MOHD NOOR BIN YAAKUB
Pembantu Muzium
S 22

6.

ENCIK MOHAMAD KAMARUL HARIS BIN HAMID
Pembantu Muzium
S 22

7.

ENCIK NIK REDZUAN BIN SALLEH
Pembantu Muzium
S 22

8.

ENCIK FARID AZUAN BIN RAMLI
Pemandu Kenderaan
H 11